DARMOWA DOSTAWA ZAMÓWIEŃ OD 400 PLN

Regulamin

Niniejsza strona wraz z odnośnikami do załączonych dokumentów zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego sprzedawane są produkty (każdy zwany dalej „Produktem”) dostępne w Sklepie internetowym pod adresem www.luckyhandmade.eu („Sklep”) . Sprzedającym jest firma Insert Coin będąca właścicielem marki LuckyHandMade z siedzibą w Paprotni 38, 95-060 Brzeziny. Przed zakupem w sklepie internetowym należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonując zakupu któregokolwiek z naszych Produktów w sklepie lub drogą mailową akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Kupującego wiążące.

§ 1 Definicje

 1. „Dzień roboczy” – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy.
 2. „Kupujący” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. „Konsument” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. „Sprzedający” – Insert Coin Andrzej Staniszewski, Paprotnia 38, 95-060 Brzeziny, NIP 727 252 58 90, REGON 360258337.
 5. „Adres pocztowy” – nazwa instytucji lub imię i nazwisko, ulica, aleja lub osiedle, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj (w przypadku wysyłek zagranicznych).
 6. „Dowód zakupu” faktura, paragon lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawna.
 7. „Termin realizacji” – informacja podana przy produkcie w dniach roboczych.
 8. „Zamówienie” – zamówienie złożone przez Kupującego w sklepie lub drogą mailową w celu zakupienia od nas Produktu.
 9. „Umowa” – umowa zawarta poza lokalem Sprzedającego lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 10. „Produkt dostępny w sklepie” – produkt, który w karcie sprzedaży posiada informację o dostępności co najmniej 1 sztuki.
 11. „Produkt na zamówienie” – produkt, który jest dopasowany do potrzeb Kupującego (np. rozmiar Produktu, kolorystyka) i ustalany indywidualnie z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów. Złożenie w Sklepie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy produktów za każdym razem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Szczegółowe koszty dostawy zawarte są w zakładce „Czas i koszty dostawy”.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 6. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.”.)

§ 3 Zawarcie i realizacja umowy

 1. Produkty dostępne w sklepie:
  1. Składając zamówienie przyjmujesz warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Kupujący ma prawo, możliwość oraz powinność zapoznania się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy Kupujący składa Zamówienie w Sklepie.
  2. Zamówienie może być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Aby Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu zostało zrealizowane w sposób prawidłowy, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionych Produktów.
  4. Realizacja Zamówienia następuje w terminie określonym na karcie Produktu i jest liczona od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zamówień złożonych z wielu Produktów czasem realizacji zamówienia będzie najdłuższy z terminów określonych na kartach produktów.
  5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 2. Produkty na zamówienie:
  1. Produkty na zamówienie dotyczą wyłącznie działalności wytwórczej marki LuckyHandMade.
  2. Istnieje możliwość złożenia indywidualnego Zamówienia na Produkty, które nie są dostępne w Sklepie ze względu na potrzebę przez Konsumenta dokonania Zamówienia na inną kolorystykę, rozmiar lub nowe wzornictwo.
  3. W celu ustalenia atrybutów Produktu na zamówienie konieczny jest kontakt ze Sprzedającym przez pocztę elektroniczną (shop@luckyhandmade.eu).
  4. Po otrzymaniu od Konsumenta na pocztę elektroniczną szczegółowych informacji dotyczących Produktu na zamówienie, Sprzedający dokonuje wyceny Produktu na zamówienie oraz czasu realizacji o czym informuje Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych.
  5. W przypadku mailowej akceptacji Konsumenta wyceny Produktu na zamówienie oraz czasu realizacji Produktu na zamówienie Sprzedający rozpoczyna pracę nad Produktem, który jest tworzony w przewidzianym przez Sprzedającego terminie realizacji.
  6. Po wytworzeniu Produktu na zamówienie, Sprzedający informuje poprzez pocztę elektroniczną Kupującego o gotowości Produktu wraz z linkiem do Produktu na zamówienie w celu dokonania ostatecznej sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
  7. Kupujący ma obowiązek finalizacji zakupu Produktu na zamówienie za pośrednictwem Sklepu zgodnie z informacją otrzymaną pocztą elektroniczną od Sprzedającego.

§ 4 Formy płatności

 1. Przelew tradycyjny – do realizacji zamówienia przystępujemy po otrzymaniu wpłaty na konto. W zależności od banku operacja może trwać 1-2 dni robocze. Przelew należy dokonać na następujące konto:
  Pekao S.A.
  98 1240 3015 1111 0010 6145 2140
  Insert Coin Andrzej Staniszewski
  Paprotnia 38
  95-060 Brzeziny
 2. Płatnosć online – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
 3. Karty płatnicze:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5 Reklamacja zakupionego produktu.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
  1. Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy,
  2. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 7. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail:shop@luckyhandmade.eu skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu produktu oraz dane do przelewu a następnie przesłać zakupiony towar na adres firmy Insert Coin będącej właścicielem marki LuckyHandMade.
 8. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.
 9. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.
 10. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
 11. Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu.
 12. Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew do 14 dni roboczych.

§6 Zwrot zakupionego produktu

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu kwoty za zakupione produkty, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Koszty dostawy, które ponosi Konsument jest bezzwrotny, tylko w przypadku akcji promocyjnych np. „darmowa dostawa”, konsument nie ponosi kosztów przesyłki.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczowego.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Administratorem danych osobowych jest  prowadzący działalność gospodarczą Insert Coin Andrzej Staniszewski, Paprotnia 38, 95-060 Brzeziny, NIP 7272525890, REGON 360258337.
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 4. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail:shop@luckyhandmade.eu.
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail:shop@luckyhandmade.eu.
 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Zamknij
Zaloguj
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Waluta
Język


0